top of page

Tietosuojaseloste


Tämä on Sysmän Voimistelijat SyVo ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tätä selostetta voidaan päivittää aika-ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Viimeisin muutos 21.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Sysmän Voimistelijat SyVo ry, y-tunnus 1471392-5

 

2. Tietosuojavastaava

Outi Junnila, outi.junnila@elisanet.fi, puhelin 044 330 1018

 

3. Rekisterin nimi

Jäsen- ja luottamushenkilörekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 

 • Sysmän Voimistelijoiden SyVo ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta, taikka

 • Sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen reksiterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta.

 • Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.

 

5. Rekisterin tietosisältö
 • Jäsenen tai luottamushenkilön nimi

 • Jäsenen tai luottamushenkilön yhteystiedot

 • Jäsenen liikuntailmoittautumiset

 • Luottamushenkilön tehtävät

 • Alaikäisen jäsenen ollessa kyseessä huoltajan nimi ja yhteystiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäseneksi tulemisen yhteydessä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 • Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille

 • Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä

 • Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle

 • Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja eteenpäin soveltuvan yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti

 • Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa huolellisuutta. Paperiaineisto säilytetään lukitussa
tilassa ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksin ja
salasanoin. Siltä osin, kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tietosuojavastaavalle. Tietosuojavastaavalla on oikeus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tietosuojavastaavalle. Tietosuojavastaavalla on oikeus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä.

bottom of page